Pravidlá používania stránky

Naposledy aktualizované 24. mája 2018

Úvod

Platforma HladamBoha.sk je skupina kresťanských webových stránok a služieb spravovaných organizáciou Agapé Slovensko so sídlom v Bratislave, ul. Banšelova 19.  Viac informácií nájdete na adrese: agapeslovensko.sk a kurzy.hladamboha.sk/kto-sme.

Snažíme sa, aby naše webové stránky boli priateľským a bezpečným miestom pre všetkých návštevníkov. Pozývame vás, aby ste si dôkladne prečítali a dodržiavali tieto pravidlá.

Termíny, ktoré používame v tomto dokumente, sú:

 • Keď používame výrazy „my”, „náš” a pod., odkazujeme na organizáciu Agapé Slovensko a subjekty konajúce v jej mene.
 • Naše webové stránky a služby: webové stránky, aplikácie, služby spravované nami a pod našou kontrolou. Úplný zoznam našich stránok a služieb nájdete v prílohe 1.
 • Používatelia: ľudia, ktorí akýmkoľvek spôsobom využívajú naše služby, vlastníci užívateľského účtu, vrátane e-koučov, odberateľov alebo návštevníkov.
 • Podujatia: organizujeme konferencie, tábory, stretnutia, workshopy alebo školenia a iné podujatia súvisiace s našou činnosťou.

Ochrana osobných údajov

Máte právo navštevovať a používať časti našich služieb bez toho, aby ste nám odhalili čokoľvek o vašej identite. Počas používania niektorých služieb môžete byť požiadaný o vytvorenie účtu na prístup k určitému obsahu, aplikáciám, webovým stránkam alebo službám. Vyplnením registračného formulára súhlasíte s vytvorením účtu a dodržiavaním našich podmienok používania a zásad ochrany osobných údajov.

Našou prioritou je ochrana práv používateľov, ktorí nám poskytli svoje osobné údaje. Na vašej dôvere nám záleží, preto sme vytvorili samostatný dokument, ktorý popisuje procesy súvisiace so spracovaním vašich údajov. Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

Obsah webových stránok

Obsah našich webových stránok je chránený autorskými právami. Kopírovanie publikácií prezentovaných na našich webových stránkach na komerčné alebo iné účely, ich šírenie či prispôsobenie si vyžaduje náš písomný súhlas. Nie sme zodpovední za používanie obsahu našich služieb v rozpore s ich pôvodným účelom.

Keď využívate naše služby, môžete aktívne spoluvytvárať svoj obsah a uskutočňovať rozhovory a interakcie s inými používateľmi, preto vás žiadame, aby ste dodržiavali právne predpisy, pravidlá spoločenského spolunažívania a pravidlá slušného správania na internete (netiketu). Najmä ste povinní:

 • zdržať sa činností, ktoré môžu brániť alebo narušiť fungovanie webových stránok, najmä tie, ktoré môžu sťažiť využívanie služieb inými používateľmi;
 • zdržať sa akcií, ktoré môžu porušovať súkromie iných používateľov, najmä zhromažďovanie, spracúvanie a šírenie informácií o iných používateľoch bez ich výslovného súhlasu
 • zdržať sa porušovania korešpondenčného tajomstva;
 • vyvarovať sa prenasledovania iných užívateľov v online aj offline svete;
 • nepoužívať naše služby (ani nepriamo) na odosielanie nevyžiadaných informácií / spamu;
 • zdržať sa konania, ktoré porušuje naše dobré meno a dobré meno subjektov, ktoré s nami spolupracujú.

Naše práva

Snažíme sa zabezpečovať správnu prevádzku našich služieb a ich dostupnosť 24 hodín denne, nezodpovedáme však za žiadne škody spôsobené nesprávnym fungovaním týchto služieb z technických príčin. Vyhradzujeme si právo:

 • zmeny parametrov užívateľských účtov;
 • zmeny užiteľných funkcií a schopností webových stránok, najmä rozsah a typ služieb a funkčnosť stránok;
 • pravidelného vypnutia služieb bez predchádzajúceho upozornenia, ktoré sa týkajú najmä ich zmeny a aktualizácie;
 • odstránenia celého obsahu serverov našich služieb alebo úplného ukončenia poskytovania služieb z vážnych dôvodov (po predchádzajúcom ozname na našich webových stránkach);
 • zastavenia poskytovania služieb alebo vymazania účtu niektorého z užívateľov z vážnych dôvodov (najmä z dôvodu porušenia týchto predpisov).

Naše zodpovednosti

Naša zodpovednosť je obmedzená na prípady škôd spôsobených našou úmyselnou chybou. Nie sme zodpovední za:

 • formu a obsah (najmä za správnosť obsahu) materiálov umiestnených na našich webstránkach našimi používateľmi;
 • akékoľvek účinky používania obsahu alebo materiálov získaných prostredníctvom našich služieb používateľmi alebo inou osobou;
 • stratu akýchkoľvek údajov odoslaných používateľmi na našich stránkach, najmä za straty spôsobené vonkajšími faktormi;
 • správnosť údajov poskytnutých používateľmi iným používateľom, ako aj za spôsob ich použitia inými používateľmi;
 • získanie prístupu tretích strán k údajom sprístupneným používateľmi v dôsledku ich nedbanlivosti alebo zanedbania bezpečnostných opatrení;
 • účinky pri inštalácii aplikácií stiahnutých prostredníctvom našich služieb;
 • nezákonné alebo licenčné používanie aplikácií stiahnutých používateľmi prostredníctvom našich služieb.

Účasť na podujatiach

Zapájame sa do organizácie niekoľkých podujatí na Slovensku. Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme o nich informovali jasným a zrozumiteľným spôsobom a umožnili sme pohodlný proces registrácie. Aj počas podujatí sa snažíme poskytnúť príjemnú a bezpečnú atmosféru. Z tohto dôvodu zaväzujeme všetkých účastníkov našich podujatí:

 • zdržať sa činností, ktoré môžu brániť alebo narušiť fungovanie podujatia, najmä, ktoré môžu sťažiť účasť ostatných účastníkov na podujatí;
 • zdržať sa činností, ktoré môžu porušovať súkromie iných účastníkov, najmä zhromažďovanie, spracovávanie a šírenie informácií o ostatných účastníkoch bez ich výslovného súhlasu;
 • zdržať sa konania, ktoré porušuje naše dobré meno a dobré meno subjektov, ktoré s nami spolupracujú;
 • dodržiavať pravidlá, právne predpisy, zásady spoločenského spolunažívania a dobrých mravov;
 • dodržiavať všetky konkrétne pravidlá alebo nariadenia špecifikované pre danú udalosť;
 • dodržiavať zákaz konzumácie alkoholu a užívania akýchkoľvek omamných látok.

Akékoľvek porušenie týchto ustanovení môže byť dôvodom na vylúčenie z podujatia bez náhrady nákladov spojených s účasťou na podujatí.

Zmeny v týchto predpisoch a pravidlách

Vyhradzujeme si právo na zmeny alebo doplnenie týchto predpisov a pravidiel. Všetky tieto zmeny sa uverejnia na webových stránkach HladamBoha.sk a Kurzy.HladamBoha.sk na podstránke „Pravidlá“. Odporúčame vám, aby ste z času na čas sledovali aktuálne pravidlá používania našich služieb všetkými našimi užívateľmi.

Kontakt

Ak nenájdete odpoveď na vaše otázky o našej platforme alebo ak nás chcete kontaktovať, napíšte na online@agapeslovensko.sk alebo na adresu:

Agapé Slovensko

Banšelova 19
821 04 Bratislava

 Príloha 1

Naše služby a webstránky:

Webové stránky:

 • HladamBoha.sk
 • Kurzy.HladamBoha.sk

Služby:

 • Korešpondencia s e-koučmi platformy HladamBoha.sk prostredníctvom e-mailu, textových správ, on-line kurzov a chatu
 • Zasielanie informácií o aktivitách platformy HladamBoha.sk prostredníctvom e-mailu: Novinky od HladamBoha.sk
 • Zasielanie Biblií, príp. iných publikácií poštou