Zásady ochrany osobných údajov Agapé Slovensko

Verzia 3.1Tieto zásady boli naposledy aktualizované dňa 3. 6. 2022

Táto stránka patrí do skupiny webových stránok a iných digitálnych nástrojov, ktoré prevádzkuje organizácie Agapé Slovensko. Termíny ako „naša organizácia“, „my“, „náš“ a pod. odkazujú na Agapé Slovensko.

Organizácia Agapé Slovensko berie ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Považujeme ju za kľúčový pilier, na ktorom stojí dôvera ľudí, ktorí s nami prichádzajú do styku. Chceme byť v tejto oblasti čestní a transparentní. Priebežne sledujeme legislatívu platnú v oblasti ochrany osobných údajov, ale aj súvisiace odporúčania, trendy a technologické inovácie v tejto oblasti. Dbáme na súlad našej ochrany osobných údajov s platnými zákonnými predpismi, najmä:

 • Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z.
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov („GDPR“).

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) publikujeme preto, aby ste videli, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, aby ste nám mohli dôverovať a slobodne využívať príležitosti ponúkané našou organizáciou. Taktiež sa z nich dozviete, ako môžete uplatniť svoje práva v tejto oblasti.

Tieto Zásady môžeme priebežne aktualizovať, chceme vás preto povzbudiť, aby ste sa k nim pravidelne vracali. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom týchto Zásad alebo s nimi nesúhlasíte, kontaktujte nás na adrese gdpr@agapeslovensko.sk.

Tieto Zásady sme pre lepšiu prehľadnosť rozdelili do niekoľkých tematických celkov. Kliknite, prosím, na jednotlivé položky z nasledujúceho zoznamu, aby sa vám zobrazili podrobnejšie informácie. 

I. Stručné zhrnutie

Je dôležité, aby ste si tieto Zásady ochrany osobných údajov prečítali celé. Ak v tejto chvíli nemáte dosť času, veríme, že vám toto rýchle zhrnutie môže pomôcť:

 • Agapé Slovensko je registrované ako občianske združenie.
 • Získavame údaje, ktoré môžu patriť medzi osobné údaje, citlivé osobné údaje alebo neosobné údaje.
 • Získavame údaje o osobách, s ktorými prichádzame do styku pri vykonávaní našej činnosti, o našich dobrovoľníkoch, podporovateľoch, klientoch a iných.
 • Získavame iba také osobné údaje, ktoré potrebujeme, alebo ktoré nám pomáhajú poskytovať najlepšie možné služby a napĺňať naše poslanie a ciele.
 • Robíme všetko pre to, aby sme osobné údaje v našich systémoch dôsledne chránili. Všetky naše stránky majú SSL (Secure Socket Layer) certifikát, ktorý zabezpečuje bezpečnú, šifrovanú dátovú komunikáciu medzi vaším počítačom a servermi. Údaje ukladáme v bezpečných úložiskách, analyzujeme riziká a prijímame opatrenia na ich zabezpečenie.
 • Vaše osobné údaje nikdy a za žiadnych okolností nepredávame ani nezdieľame s tretími stranami pre ich vlastné (komerčné alebo nekomerčné, príp. marketingové) dôvody.
 • Osobné údaje zdieľame len tam, kde nám to prikazuje zákon, alebo so starostlivo vybranými sprostredkovateľmi a dôveryhodnými partnermi, ktorí nám poskytujú svoje služby (napr. s poskytovateľmi webových služieb). Naši partneri sú zmluvne zaviazaní, aby s vašimi osobnými údajmi nakladali rovnako starostlivo ako my a len v rozsahu špecifikovanom v týchto Zásadách.
 • Naše webstránky využívajú súbory cookies, aby sme vám mohli zabezpečiť pohodlnejšiu užívateľskú skúsenosť.

II. Kto sme

Agapé Slovensko je občianske združenie registrované v zozname občianskych združení na sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pod registračným číslom VVS/1-900/90-8271, so sídlom Banšelova 4002/19, 821 04 Bratislava-Ružinov, IČO: 31769004, s dátumom vzniku 02. 07. 1993.

Sme ekumenická kresťanská misijná organizácia, v ktorej sú zapojení kresťania z väčšiny veľkých kresťanských cirkví na Slovensku. Naším poslaním je osloviť ľudí s posolstvom evanjelia a adresovať ich duchovné potreby. Naše fungovanie je plne závislé od podporovateľov, ktorí nás podporujú svojimi financiami, modlitbami a/alebo dobrovoľníckou činnosťou.

Medzi našich pracovníkov môžu patriť pracovníci na plný alebo čiastočný úväzok, stážisti, brigádnici a dobrovoľníci vykonávajúci činnosť v mene našej organizácie.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa našich Zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom alebo poštou:

Agapé SlovenskoBanšelova 19821 04 Bratislava 2gdpr@agapeslovensko.sk

III. Čo sú osobné údaje? 

Osobné údaje sú údaje, ktorými je možné identifikovať konkrétnu osobu: napr. meno, adresa, telefónne číslo alebo emailová adresa.

Existujú aj tzv. osobitné kategórie osobných údajov (alebo „citlivé osobné údaje“), napr. údaje o náboženskom presvedčení človeka.

Medzi neosobné údaje patria údaje, ktorými vás nie je možné identifikovať osobne, ale môžu nám poskytnúť informácie, ktoré nám pomôžu zlepšovať naše služby.

V súlade s princípmi definovanými v aktuálnej legislatíve týkajúcej sa ochrany osobných údajov (GDPR) Agapé Slovensko dohliada na to, aby boli osobné údaje:

 • získavané zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby (t. j. osoby, ktorej údaje sa spracúvajú);
 • získavané na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel;
 • primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú;
 • správne a podľa potreby aktualizované v rámci našich najlepších možností;
 • uchovávané nie dlhšie, ako je to potrebné;
 • spracovávané v súlade s právami dotknutej osoby;
 • spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje ich primeranú bezpečnosť;
 • uchovávané v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, pokiaľ sa výslovne neurčí inak.

IV. Ako získavame a používame vaše osobné údaje? 

Získavame výlučne tie osobné údaje, ktoré potrebujeme (vrátane údajov, ktoré nám pomáhajú zlepšovať naše služby), alebo údaje, s ktorých poskytnutím ste súhlasili. Pri každom získavaní osobných údajov budete informovaní o účele(och), pre ktorý(é) sú dané osobné údaje spracovávané.

Osobné údaje získavame z nasledujúcich zdrojov:

1. Údaje, ktoré nám poskytujete priamo vy:Tieto údaje získavame napr. keď:

 • sa zapájate do našich aktivít
 • sa zaregistrujete na našich webstránkach alebo na nejakú aktivitu (tábory, konferencie a pod.)
 • si požičiate alebo zakúpite naše materiály
 • sa prihlásite na odber našich emailových sérií, informačných newsletterov a pod.
 • vyplníte naše testy, dotazníky alebo ankety
 • budete o sebe vypĺňať informácie v našich online kurzoch alebo korešpondovať s niektorým z členov nášho tímu
 • finančne alebo modlitebne podporujete našu službu
 • nám pošlete komentár, otázku alebo sťažnosť
 • sa prihlásite do našej služby ako dobrovoľník alebo záujemca o pracovné miesto
 • nás kontaktujete alebo sa zapojíte do našich aktivít akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý nie je vyššie uvedený. Sem patrí aj to, keď nám napr. zatelefonujete, navštívite naše webstránky, skontaktujete nás poštou alebo osobne.

2. Údaje, ktoré získavame na základe vášho používania našich webstránok a súborov cookie:

 • ).
 • Keď navštívite naše webové stránky, získavame všeobecné údaje, ktoré môžu zahŕňať stránky, ktoré najčastejšie navštevujete, a služby, akcie alebo informácie, ktoré vás najviac zaujímajú. Taktiež môžeme sledovať, na ktoré odkazy ste klikli z emailov, ktoré od nás dostávate. Tieto informácie používame na to, aby sme neustále vylepšovali vzhľad našich stránok a newslettera, aby sme zlepšili vašu užívateľskú skúsenosť a služby, ktoré vám poskytujeme. Kdekoľvek to je možné, používame anonymizované údaje, ktoré neidentifikujú individuálnych návštevníkov našich stránok.

3. Údaje, ktoré získavame od našich partnerov (tzv. spracovateľov osobných údajov), ktorí pracujú v našom mene:

 • Toto sa deje napr. vtedy, keď používate nástroje alebo služby, ktoré pre nás sprostredkuje overená organizácia konajúca v našom mene a výlučne na základe nami stanovených pravidiel.

4. Údaje získané od tretích strán:

 • Môžeme o vás získať osobné údaje od tretích strán, ktorým ste dali súhlas na zdieľanie vašich údajov, napr. keď sa rozhodnete podporovať nás cez darovacie stránky alebo keď sa uchádzate o miesto v našich medzinárodných projektoch cez našu materskú organizáciu Cru.

5. Údaje získané na základe odporúčania od iných fyzických osôb:

 • Vaše meno a kontaktné údaje nám mohli byť poskytnuté niekým, koho poznáte a kto si myslel, že by ste mohli mať záujem počuť o našej službe alebo ju podporovať finančne či iným spôsobom (viac v tabuľke v časti VI.).

6. Údaje z verejne dostupných zdrojov:

 • Aby sme mohli zefektívniť našu komunikáciu s vami a služby, ktoré vám poskytujeme, môžeme o vás získať geografické, demografické alebo iné údaje z verejne dostupných zdrojov (napr. zo sociálnych sietí, služieb elektronického prenosu správ a pod.).

V. Aké typy údajov získavame?

 

Podrobný zoznam osobných údajov, ktoré spracúvame, spolu s ich účelmi spracovania nájdete v tabuľke v časti VI. „Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame vaše údaje?“

Získavame tri typy údajov:

1. Neosobné údaje / anonymizované údaje:Tie nám pomáhajú lepšie chápať, koľko ľudí navštevuje naše webové stránky, koľkí sa vracajú na pravidelnej báze, ktoré stránky sú najnavštevovanejšie, ako ľudia používajú naše webstránky a podobne. Tieto údaje môžeme získať napríklad zo stránok, ktoré ste navštívili, alebo dokumentov, ktoré ste si stiahli. Tieto informácie nám však neodhaľujú, kto ste alebo kde bývate.

2. Osobné údaje: Na vaše osobné údaje sa pýtame vtedy, keď vám chceme poskytnúť službu, o ktorú ste prejavili záujem: napr. zaslať vám informácie alebo spracovať váš finančný dar. Patria sem:

 •  – napr. životopis, predchádzajúce zamestnania, vzdelanie, odborné a jazykové schopnosti, odporúčania od iných osôb
 •  – napr. vaše užívateľské meno
 • informácie týkajúce sa príchodu a odchodu na naše akcie, obmedzenia v stravovaní, preferencie ohľadom ubytovania
 • údaje, ktoré nám umožňujú lepšie chápať, kto ste a aké služby vás najviac zaujímajú
 •  napr. vaše číslo účtu a banka, vaša história platieb a darov, ktoré ste nám zaslali
 •  – napr. meno, dátum narodenia, pohlavie, číslo občianskeho preukazu,  manželský stav
 •  – napr. poštová a emailová adresa, telefónne číslo, kontakty v službách elektronického prenosu správ
 •  napr. údaje o vašej fyzickej polohe, vrátane IP adresy, zemepisných súradníc a krajiny pôvodu
 •  napr. preferencie ohľadom prijímania marketingových správ od nás 
 •  ako používate naše digitálne nástroje
 • napr. vaše záujmy a presvedčenia, osobné problémy a zápasy, žiadosti o modlitby a pod.

3. Osobitná kategória osobných údajov (tzv. „citlivé osobné údaje“): Ako občianske združenie zamerané na náboženskú a misijnú činnosť spracovávame aj osobitnú kategóriu osobných údajov (napr. informácie o náboženských presvedčeniach, viere a zdraví), aby sme vám mohli poskytnúť relevantné informácie, poradenstvo, koučing alebo psychickú podporu, aby sme mohli posúdiť vašu spôsobilosť spolupracovať s nami ako misijný pracovník či dobrovoľník, príp. aby sme mohli zabezpečiť vašu bezpečnosť na našich akciách. Taktiež môžeme spracovávať informácie, ktoré sa vy sami rozhodnete s nami zdieľať ohľadom vášho osobného života a okolností. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez vášho písomného alebo inak hodnoverne preukázateľného súhlasu.

 • Keď sa s nami skontaktujete za účelom učeníctva, koučovania alebo duchovného poradenstva, je úplne na vás, aké informácie sa nám rozhodnete zdeliť. Môžeme si pritom robiť súkromné poznámky, na základe ktorých vám potom poskytneme duchovnú pomoc alebo podporu. Ak si neželáte, aby sme si robili poznámky, prosím, dajte nám kedykoľvek vedieť.

Deti do 16 rokov: Naše služby a digitálne nástroje sú určené pre osoby nad 16 rokov. Keď sa dieťa mladšie ako 16 rokov pokúsi registrovať sa na našich webstránkach, prihlásiť sa na odber našich materiálov, vyplniť anketu atď., čo je podmienené zaslaním osobných údajov, jeho rodič alebo zákonný zástupca mu musí poskytnúť alebo schváliť súhlas so spracúvaním jeho osobných údajov.

Rodič alebo zákonný zástupca má právo kedykoľvek nás požiadať, aby sme údaje získané od jeho dieťaťa odstránili z našej databázy. Ak zistíme, že sme nechtiac získali osobné údaje od dieťaťa mladšieho ako 16 rokov bez súhlasu jeho rodiča, tieto osobné údaje budú z našej databázy bezodkladne vymazané.

VI. Na aký účel a na akom právnom základe spracúvame vaše údaje? 

Vaše osobné údaje spracúvame preto, aby ste od nás mohli získať informácie, ktoré sú pre vás čo najrelevantnejšie – či už prostredníctvom našich webových stránok, emailov, pošty alebo telefonicky. Tiež sa chceme uistiť, že dostanete od nás čo najlepšie služby.

Existuje viacero právnych základov, na základe ktorých spracúvame vaše osobné údaje (napr. na základe vášho súhlasu so spracúvaním vašich osobných údajov, alebo keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy medzi vami a nami).

Ďalším dôvodom na spracovanie osobných údajov sú tzv. oprávnené záujmy prevádzkovateľa, t. j. Hlasu pre Krista. To znamená, že jedným z dôvodov, prečo spracúvame osobné údaje, je náš oprávnený záujem pomôcť ľuďom spoznať Boha a rásť vo svojej viere, čo zahŕňa evanjelizáciu, duchovné vedenie, poradenstvo, koučovanie, rôzne stretnutia, školenia, tábory, konferencie a používanie rôznych digitálnych nástrojov. Kedykoľvek, keď spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe oprávnených záujmov, dôsledne prihliadame na vaše práva a záujmy.

V nasledujúcej tabuľke nájdete opis toho, ako spracúvame vaše osobné údaje, aké typy osobných údajov spracúvame a na akom právnom základe. Pri položkách založených na „oprávnenom záujme“ je tento záujem ďalej vysvetlený.

Na aký účel používamevaše osobné údaje O aké typy osobnýchúdajov ide (podrobnejšípopis týchto kategórií údajov nájdete v časti V.) Právny základ Podrobnosti týkajúce sa našichoprávnených záujmov
Správa kontaktovv našej organizácii ako celku alebo jej častiach Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje; žiadostia preferencie; demografické údaje Súhlas alebo Oprávnenýzáujem Na vedenie presnéhozáznamu o vašom vzťahu s našou organizáciou; na aktuálne údajeohľadom vašich marketingových preferencií
Registrácia a účasť nanašich akciách Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje; cestovateľskéúdaje; žiadosti a preferencie Plnenie zmluvy
Pozývanie na osobné aleboskupinové stretnutie za účelom duchovného rastu Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; informácie o vašej viere a okolnostiach Súhlas
Komunikácia pred a/alebopo nejakej akcii Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; informácie o vašej viere a okolnostiach Oprávnený záujem Komunikácia ohľadom danejakcie a v rámci vzťahu, ktorý s nami nadviažete po nej
Duchovné sprevádzaniea podpora Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; údaje o vašej viere a okolnostiach; žiadostia preferencie Oprávnený záujem Poskytnúť vám duchovné sprevádzaniea podporu; modliť sa za vás; poskytnúť vám zdroje a aktivity, ktorévám pomôžu duchovne rásť
Registrácia dobrovoľníkovna krátko- alebo dlhodobé misijné pobyty; prihlasovanie na dobrovoľníckučinnosť alebo pracovný pomer Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; aplikačné údaje, údaje o vašej vierea zdravotnom stave Plnenie zmluvy, Oprávnenýzáujem Komunikácia ohľadomdaného pobytu alebo pracovného vzťahu. Je v našom záujme ako misijnejspoločnosti nastaviť adekvátny duchovný a morálny filter pri výberenašich spolupracovníkov
Elektronická marketingovákomunikácia Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje Súhlas, príp. oprávnenýzáujem Pokiaľ ste s namivstúpili do vzťahu (ako darca, kupca alebo účastník na našich aktivitách),môžeme vám zasielať relevantné informácie o ďalších službácha príležitostiach.
Fyzická komunikáciaa nemarketingová elektronická komunikácia Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje Oprávnený záujem Informovať váso našej službe; zasielať vám informácie a zdroje, o ktorých simyslíme, že by ste o ne mohli mať záujem
Registrácia a využívanie vášhoúčtu v našich digitálnych nástrojoch Údaje o vašejidentite; bezpečnostné údaje Plnenie zmluvya Oprávnený záujem Na zaistenie bezpečnostia súkromia vášho účtu v našich digitálnych nástrojoch
Prevádzka diskusných fóra digitálnych komunít Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; vaše príspevky v diskusiách Oprávnený záujem Poskytnúť vám priestor nadiskusiu o otázkach viery a kresťanského života
Poskytovanie technickejpodpory, administrácie a služieb spojených s našimi digitálnyminástrojmi, monitorovanie fungovania a bezpečnosti našich webstránok,analýza dát; zlepšovanie vašej užívateľskej skúsenosti Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; systémové údaje; údaje z cookies; údajeo polohe; žiadosti a preferencie; demografické údaje Súhlas a Oprávnený záujem Spravovaťa zlepšovať naše digitálne nástroje a zlepšovať vašu užívateľskúskúsenosť; zobrazovať vám informácie, ktoré sú relevantnejšie; pomáhať vám sozáležitosťami spojenými s vaším užívateľským účtom
Dodávanie objednanýchtovarov a služieb Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančnýchtransakciách Plnenie zmluvy
Získavanie finančneja nefinančnej podpory a informovanie podporovateľov o prínosoch ichpodpory Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančnýchtransakciách; informácie o vašej viere a okolnostiach; žiadosti apreferencie Súhlas v prípadeelektronickej komunikácie, oprávnený záujem v prípade fyzickej pošty Poskytnúť vám príležitosťna spoluprácu s nami prostredníctvom finančnej a modlitebnejpodpory a na vzájomnú komunikáciu o výsledkoch našej misijnejčinnosti
Spracovanie finančnýchdarov Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; finančné údaje; údaje o finančnýchtransakciách Plnenie zmluvy aOprávnený záujem Na bezpečné prijímanievašich finančných darov na účely financovania našej misijnej činnosti
Podpora a rozširovanienašej misijnej činnosti, napr. ak ste sa s nami podelili o svojpríbeh a/alebo ste nám dali súhlas na použitie vašej fotografie v našichpromočných materiáloch Údaje o vašejidentite; fotografia a/alebo videozáznam; informácie o vašej viere aokolnostiach Súhlas
Zlepšovanie našichslužieb, akcií, materiálov alebo informácií Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; marketingové/komunikačné údaje; žiadostia preferencie; demografické údaje Oprávnený záujem Ubezpečiť sa, aby bolivšetky naše služby, akcie, materiály a informácie čo najkvalitnejšie
Spracovanie žiadostí,spätnej väzby a sťažností a reakcia na ne Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; historické údaje o transakciách; aplikačné údaje Plnenie zákonnejpovinnosti a Oprávnený záujem Zabezpečiť promptnéreagovanie na vaše žiadosti, sťažnosti a spätnú väzbu
Archivácia na štatistickéúčely Údaje o vašejidentite; kontaktné údaje; názov akcie, na ktorej ste sa zúčastnili; žiadostia preferencie Oprávnený záujem Zmapovať trendy a vyhodnocovaťnašu službu, aby sme mohli zlepšovať našu činnosť, získavanie financií a marketingovékampane a prispôsobovať ich vašim potrebám

VII. Ako a kedy zdieľame vaše údaje?   

Vo všeobecnosti platí, že bez vášho súhlasu nezverejňujeme ani nezdieľame vaše osobné údaje s nikým mimo našej organizácie.V niektorých prípadoch zdieľame osobné údaje našich klientov s dôveryhodnými partnermi a spoločnosťami, ktoré pracujú v našom mene a umožňujú naše zákonné, bezpečné a efektívne fungovanie, aby ste od nás mohli dostať čo najkvalitnejšie služby. Vo výnimočných prípadoch sa môže stať, že zdieľame osobné údaje našich klientov tam, kde nám to ukladá zákon, napr. v spolupráci s políciou či regulačným orgánom.S našimi sprostredkovateľmi máme podpísané štandardné zmluvné doložky, v ktorých sa zaväzujú spracúvať vaše osobné údaje iba v súlade s našimi pokynmi, dodržiavať zásadu mlčanlivosti a presadzovať zákonný prenos údajov na medzinárodnej úrovni.

K vašim osobným údajom môžu mať prístup:

 • Rôzne sekcie Agapé Slovensko, príp. jej materská organizácia CCCI, Cru a Agapé Europe);
 • Orgány verejnej moci alebo regulačné orgány, finančné inštitúcie;
 • Naši partneri a dodávatelia, ako sú napr. poskytovatelia cloudových služieb na hostingových aplikácií a webových stránok (napr. Google, Webhouse), poskytovatelia emailových marketingových služieb (napr. Mailchimp alebo Ecomail) príp. spoločnosti, ktoré nám pomáhajú pri spracovaní vašich finančných darov (??).

Spolupráci s týmito sprostredkovateľmi predchádza striktný overovací proces. Záväzky obsiahnuté v našich zmluvách s nimi sú v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a so všetkými príslušnými zákonmi.
 
Takýto proces zdieľania sa riadi nasledujúcimi princípmi:

 • Zdieľame iba údaje, ktoré tieto spoločnosti potrebujú na vykonávanie svojich špecifických služieb.
 • Môžu použiť vaše údaje len na presné účely, ktoré špecifikujeme v našej dohode s nimi.
 • Vaše súkromie je vždy rešpektované a chránené.
 • Ak prestaneme používať ich služby, všetky vaše údaje, ktoré uchovávajú, budú vymazané alebo anonymizované.

V niektorých prípadoch môže byť nevyhnuté, aby vaše osobné údaje počas procesu ich spracúvania opustili priestor Európskeho hospodárskeho priestoru. Pri prenose vašich osobných údajov však zaručujeme primeranú úroveň ich ochrany a dodržiavanie všetkých príslušných zákonov a pravidiel. Napríklad prenos dát môže nastať len do takých krajín, o ktorých sa predpokladá, že poskytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.
 
Byť finančným podporovateľom našej služby znamená, že vaše osobné údaje môžu byť uchovávané v softvéri zvanom MPDX. MPDX vlastní a spravuje naša materská organizácia Campus Crusade for Christ International. MPDX je hostované na území Spojených štátov. Zásady ochrany osobných údajov platné pre MPDX nájdete tu: https://get.mpdx.org/privacy-policy/. Žiadne údaje uchovávané v MPDX sa nevyužívajú na marketingové účely.

Nikdy nezdieľame vaše údaje so žiadnymi tretími stranami pre ich vlastné účely. Nedovoľujeme žiadnej tretej strane, aby používali vaše osobné údaje na svoje vlastné marketingové alebo komerčné účely. Preto nikdy neobdržíte marketingovú komunikáciu od iných firiem, misijných či charitatívnych organizácií z dôvodu, že by sme im my poskytli vaše osobné údaje. 

VIII. Osobné údaje a stránky tretích strán

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na cudzie stránky alebo digitálne nástroje, ktoré prevádzkujú tretie strany. Berte, prosím, na vedomie, že po kliknutí na takýto odkaz alebo tlačidlo opúšťate našu stránku a budete presmerovaný na stránky, ktoré nemáme pod kontrolou. Na tieto stránky sa nevzťahujú naše Zásady ochrany osobných údajov, ale zásady ochrany osobných údajov organizácie, ktorá prevádzkuje webovú stránku, na ktorú ste sa preklikli.

Aj keď sa snažíme odkazovať iba na stránky, ktoré zdieľajú naše vysoké štandardy a rešpektovanie súkromia, nezodpovedáme za spôsob ochrany osobných údajov ani za obsah ponúkaný inými poskytovateľmi obsahu. Upozorňujeme však, že webové stránky, ktoré majú na našej stránke odkazy, môžu o vás zhromažďovať osobné údaje.

IX. Ako dlho budeme vaše údaje uchovávať? 

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie vyššie uvedených účelov, resp. na čas potrebný na dodržanie akýchkoľvek právnych, daňových alebo ohlasovacích povinností, prípadne kým sa nerozhodnete odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, než je potrebné, a to max. do 6 rokov od vašej poslednej interakcie s nami (napr. od vášho poskytnutia finančného daru, registrácie na nejakú akciu alebo vyžívania niektorého z našich digitálnych nástrojov). Vaše osobné údaje môžeme uchovávať dlhšie ako 6 rokov v prípade, že ich nemôžeme odstrániť z právnych alebo technických dôvodov. Môžeme ich tiež uchovávať na štatistické účely. Ak sa tak udeje, urobíme všetko pre to, aby bolo vaše súkromie aj naďalej chránené, a vaše osobné údaje budú použité výlučne na tieto účely.

X. Bezpečnosť: Ako chránime vaše údaje? 

Zabezpečenie vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Zaviedli sme potrebné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred náhodnou stratou, pozmenením, odhalením alebo zneužitím, či pred ich sprístupnením neoprávneným osobám. Patria sem technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie toho, aby boli všetky zhromažďované údaje bezpečne uložené a spracúvané.

Napríklad v prípade našich digitálnych nástrojov, ktoré vyžadujú získavanie alebo zobrazovanie osobných alebo citlivých osobných údajov, sa vyžaduje pripojenie SSL (Secured Socket Layer), aby sa zabezpečilo, že údaje sú pri prenose do prehliadača zašifrované.

Agapé Slovensko uchováva svoje údaje v zabezpečených databázach. Prístup k osobným údajom obmedzujeme len na tých zamestnancov alebo dobrovoľníkov, ktorí ho reálne potrebujú, a dbáme na to, aby naši spolupracovníci vedeli, že tieto údaje smú používať iba v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Pravidelne kontrolujeme zoznamy ľudí, ktorí majú oprávnenie na prístup k osobným údajom, ktoré spracúvame, aby sme zabezpečili, že tieto údaje budú k dispozícii iba poučeným zamestnancom, dobrovoľníkom a sprostredkovateľom.

Naši sprostredkovatelia uchovávajú osobné údaje v EÚ s týmito výnimkami: 

 • Pre náš online softvér na správu misijných partnerov (MPDX) poskytuje hosting naša materská organizácia Cru, ktorá má uložené dáta v USA.
 • Digitálne súbory Agapé Slovensko sa ukladajú na serveroch spoločnosti Google v jej dátových centrách. Prístup do tohto dátového centra je obmedzený.

Všetci naši súčasní partneri alebo sprostredkovatelia dodávatelia dodržiavajú tzv. Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA, v anglickom jazyku označený ako „EU – U.S. Privacy Shield“ – ďalšie informácie nájdete na adrese https://www.privacyshield.gov/welcome.

Fyzické (papierové) dokumenty s osobnými údajmi používame v minimálnej miere. Všetky takéto dokumenty sú uložené a uzamknuté v priestoroch našich kancelárií. Tieto kancelárie sú zabezpečené ochrannými zámkami, keď v nich nie sú prítomní naši zamestnanci.

Prenos osobných údajov pomocou internetu žiaľ nie je úplne bezpečný. Aj keď pre ochranu vašich osobných údajov robíme všetko, čo je v našich silách, nemôžeme zaručiť, že bezpečnostné opatrenia, ktoré implementujeme v súvislosti s prevádzkou našich webových stránok, dokonale zabránia nepovolaným osobám v prístupe alebo získaní údajov, ktoré poskytnete pri používaní našich webových stránok.

Môžete nám pomôcť chrániť vaše osobné údaje napr. tým, že budete náležite ochraňovať svoje heslo, nebudete zdieľať osobné údaje cez verejné wifi siete, zabezpečíte svoj počítač aktuálnym antivírovým softvérom, odhlásite sa zo svojho účtu a zatvoríte okno prehliadača, keď ukončíte návštevu našich stránok, najmä ak ste na zdieľanom či verejnom počítači.

V prípade akéhokoľvek podozrenia ohľadom úniku osobných údajov máme stanovené postupy a v súlade s našimi zákonnými povinnosťami budeme o takomto úniku bezodkladne informovať vás aj príslušný regulačný orgán.

XI. Súbory cookies a informácie získavané pomocou technológií

 1. Súbory cookie používame tiež na zostavovanie anonymných, súhrnných štatistík, ktoré nám umožňujú pochopiť, ako užívatelia naše stránky používajú a pomáhajú nám zlepšiť štruktúru a obsah našich stránok. Na základe týchto informácií vás nedokážeme identifikovať osobne.
 2. Nevyhnutné súbory cookieNevyhnutné súbory cookie sú potrebné pre fungovanie stránky a umožnia vám pohybovať sa na nej a využívať jej služby a funkcie. Bez týchto absolútne nevyhnutných súborov cookie vám nebude stránka fungovať tak plynulo, ako by sme chceli, a nemusíme byť schopní poskytnúť  vám určité požadované služby alebo funkcie.Preferenčné súbory cookiePreferenčné súbory cookie získavajú informácie o vašich voľbách a preferenciách a umožňujú nám zapamätať si jazyk alebo iné lokálne nastavenia a náležite tomu prispôsobiť stránku.Súbory cookie sociálnych sietíTieto súbory cookie sa používajú na sledovanie členov sietí sociálnych médií za účelom analýzy prieskumu trhu a vývoja produktov.Analytické súbory cookieAnalytické súbory cookie získavajú informácie o vašom používaní stránky a umožňujú nám zlepšovať spôsob jej fungovania. Analytické súbory cookie nám napríklad ukážu, ktoré sú najčastejšie prezerané podstránky na stránke, pomáhajú nám zaznamenať akékoľvek problémy, ktoré máte so stránkou a ukazujú nám, či naša reklamná činnosť je alebo nie je účinná. Uvedené nám umožňuje mať predstavu o celkovej schéme používania v rámci stránky a nielen jej používanie jednou osobou.Marketingové súbory cookieReklamné súbory cookie sa používajú na marketingové účely.
 3. Ak na prezeranie našich stránok a prístup k nim používate rôzne zariadenia (napr. váš počítač, smartfón, tablet atď.), musíte zabezpečiť, aby bol každý prehliadač na každom zariadení nastavený spôsobom, ktorý vyhovuje vašim preferenciám v súvislosti so súbormi cookie.
 4. Pixel TagyNiektoré z podstránok, ktoré si na stránke prezeráte, tiež môžu získavať informácie použitím tzv. „pixel tagov“ (tiež nazývaných „clear gif“), pričom tieto môžu byť zdieľané s tretími osobami, ktoré priamo podporujú naše reklamné aktivity a vývoj webových stránok.  Informácie získané použitím týchto pixel tagov však nie sú osobne identifikovateľné, aj keď by ich bolo možné spojiť s vašimi osobnými údajmi.

XII. Ako zmeniť spôsob, akým vás kontaktujeme

Vaše osobné preferencie a presnosť vašich osobných údajov sú pre nás nanajvýš dôležité. Ak od nás nechcete dostávať žiadne informácie alebo chcete aktualizovať svoje osobné údaje, môžete nás kontaktovať:

E-mailom: gdpr@agapeslovensko.sk
Telefonicky: +421 903 228 372
Poštou: Agapé Slovensko, Banšelova 19, 82104 Bratislava 2

Každý marketingový e-mail, ktorý vám pošleme, obsahuje informácie o tom, ako sa môžete odhlásiť z e-mailovej komunikácie.

XIII. Vaše práva

Legislatíva týkajúca sa ochrany osobných údajov vám poskytuje rôzne práva, ktoré sú podrobnejšie rozobrané nižšie. Ak si chcete uplatniť ktorékoľvek z týchto práv alebo podať sťažnosť, môžete tak urobiť prostredníctvom kontaktných informácií uvedených nižšie.  

Na vašu žiadosť odpovieme do 30 dní od jej prijatia. Pred vybavením vašej žiadosti vás môžeme požiadať o fotokópiu vášho dokladu totožnosti, aby sme sa uistili, že neúmyselne neposkytujeme vaše osobné informácie niekomu inému.  

Prosím, berte na vedomie, že vaša žiadosť sa môže týkať výlučne vašich vlastných osobným údajov (resp. údajov vášho dieťaťa do 16 rokov).  

Máte právo na nasledujúce úkony:  

Oprava osobných údajov  

Ak chcete opraviť alebo aktualizovať svoje osobné údaje, môžete ich zmeniť priamo na našich webových stránkach, kde ste sa registrovali. Naše digitálne nástroje vám ponúkajú možnosť prístupu a úpravy údajov, ktoré ste predtým poskytli, napríklad e-mailovej adresy, fotografie alebo zmien v nastaveniach odosielania notifikácií či správ od nás. Prípadne nás môžete požiadať, aby sme vaše údaje aktualizovali my.  Nezabudnite nám poskytnúť všetky potrebné informácie, aby sme mohli vyhovieť vašej žiadosti (vrátane starých aj aktuálnych údajov).  

Prístup k vašim osobným údajom  

Môžete požiadať o podrobnosti ohľadom toho, aké osobné údaje o vás uchovávame. My vám vieme potvrdiť, či spracúvame vaše osobné údaje, a poskytnúť vám ďalšie podrobnosti vrátane toho, aké údaje o vás máme, kde sme ich získali, na aký účel ich spracúvame (vrátane právneho základu pre ich spracovanie), či boli poskytnuté inému príjemcovi, ako dlho ich plánujeme uchovávať, a tiež o tom, aké opatrenia robíme na zabezpečenie bezpečnosti pri prenose osobných údajov do tretích krajín (ak by sa tak dialo).  

Ak si chcete uplatniť toto právo, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie. Kópiu vašich osobných údajov vám poskytneme bezplatne. Agapé Slovensko vám odpovie do 30 dní za predpokladu, že vaša žiadosť obsahuje správne kontaktné údaje a platný doklad totožnosti. Môžeme vám účtovať poplatok na pokrytie našich administratívnych nákladov, ak požiadate o viac kópií tých istých informácií alebo ak sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané. Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, kontaktujte nás spôsobom uvedeným nižšie, a radi prešetríme vaše obavy.  

Vymazanie osobných údajov Na vašu žiadosť odstránime vaše osobné údaje, ak:

 • vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonával, a neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • ste úspešne namietali spracúvanie svojich osobných údajov (viď nižšie);
 • boli vaše osobné údaje spracúvané nezákonne; alebo
 • sme povinní vymazať vaše osobné údaje, aby sme splnili naše zákonné povinnosti.

Žiadosti o vymazanie osobných údajov posudzujeme na individuálnej báze a je možné, že nebudeme môcť vyhovieť vašej žiadosti, ak je spracúvanie vašich osobných údajov potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie;
 • na splnenie našich zákonných povinností;
 • na stanovenie, uplatnenie alebo obhajobu právneho nároku; alebo
 • z dôvodov verejného záujmu.

V takom prípade vás upozorníme na dôvody, prečo bola vaša žiadosť zamietnutá. Obmedzenie spracovania osobných údajov Máte právo požiadať nás, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • namietate správnosť a presnosť vašich osobných údajov;
 • vaše osobné údaje boli spracované nezákonne a vy požadujete obmedzenie použitia, a nie výmaz vašich osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme spracúvať, ale vy ich potrebujete na uplatnenie právneho nároku; alebo
 • namietate spracúvanie vašich osobných údajov na právnom základe nášho oprávneného záujmu – až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane neprevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ak sa spracúvanie vašich osobných údajov obmedzilo na základe niektorého z horeuvedených dôvodov, stále môžeme uchovať vaše osobné údaje na účel uplatnenia právneho nároku alebo z dôvodov verejného záujmu. Prenosnosť osobných informácií Môžete nás požiadať, aby sme vám poslali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, ak:

 • ste nám vy poskytli svoje osobné údaje;
 • je spracovanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase alebo sa vyžaduje na plnenie zmluvy; alebo
 • sa spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Námietky proti určitým typom spracovania osobných údajov vrátane automatizovaného rozhodovania  

Ak vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe našich oprávnených záujmov, máte právo namietať proti tomuto spracovaniu z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie, ak máte pocit, že to má dopad na vaše základné práva a slobody. 

Ak vaše osobné informácie spracúvame na právnom základe našich oprávnených záujmov a ak sa rozhodnutia prijímajú automatizovaným spracovaním, ktoré má na vás právne účinky alebo vás obdobne významne ovplyvňujú, môžete proti takémuto automatizovanému rozhodovaniu namietať.  

Odvolanie súhlasu  

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým na účel našich oprávnených záujmov, ale ak vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek súhlas, ktorý ste nám poskytli, odvolať. Vašu požiadavku promptne vybavíme.  

Ak svoj súhlas odvoláte, pravdepodobne vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z našich materiálov či služieb. Kedykoľvek máte právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov na marketingové účely a my vašej žiadosti bezodkladne vyhovieme.

Ako podať sťažnosť alebo požiadať o informácie

Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, prípadne ak máte podozrenie, že dochádza k neoprávnenému spracúvaniu vašich osobných údajov alebo došlo k zneužitiu vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na:

Agapé Slovensko
Banšelova 19
82104 Bratislava 2
E-mail: gdpr@agapeslovensko.sk

Ak nebudete s prijatou odpoveďou spokojní, následne môžete podať podnet na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

XIV. Môžu sa tieto Zásady ochrany osobných údajov zmeniť? 

Z času na čas môžeme tieto zásady aktualizovať, meniť alebo dopĺňať, preto vám odporúčame, aby ste si ich pravidelne čítali. O zásadnejších zmenách v nakladaní s osobnými informáciami vás budeme informovať uverejnením oznamu na našich stránkach.Môžeme vás však ubezpečiť, že tieto zmeny sa nebudú vzťahovať na náš základný princíp: vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám a dbáme o ich bezpečnosť.